Get experience of the IELTS on computer Academic Writing test with the two different types of example questions below.

For each question, click on the link and follow the instructions.

Contact AMA Vinh to get the answers!

Trải nghiệm bài thi Viết học thuật IELTS trên máy tính với hai dạng câu hỏi ví dụ khác nhau dưới đây.

Đối với mỗi câu hỏi, nhấp vào liên kết và làm theo hướng dẫn.

Liên hệ AMA Vinh để nhận đáp án nhé!

 

Questions:

1. Sample Academic Writing Part 1 – Bài Viết Học Thuật Mẫu Phần 1

Start your Academic Writing practice test – Bấm để thi!

 

2. Sample Academic Writing Part 2 – Bài Viết Học Thuật Mẫu Phần 2

Start your Academic Writing practice test – Bấm để thi!