Các câu hỏi mẫu sẽ giúp bạn quyết định lựa chọn nào bạn thích hơn và để chuẩn bị cho bài kiểm tra. Những tài liệu mẫu này sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng về những gì sẽ xảy ra trong các phần Nghe, Đọc và Viết.

 

IELTS on computer – General Training Reading test – Bài thi đọc Tổng quát

Get experience of the IELTS on computer General Training Reading test.

Trải nghiệm bài thi đọc tổng quát IELTS trên máy tính.

 

IELTS on computer – General Training Writing testBài thi Viết Tổng quát

Get experience of the IELTS on computer Academic Writing test.

Trải nghiệm bài thi Viết tổng quát IELTS trên máy tính.